Oznaczenie spółki cywilnej w umowie

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest uznawana za przedsiębiorcę. Spółka cywilna ma nadany NIP, jednak nie jest wpisywana do CEIDG, znajdują się tam jej wspólnicy. Wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami – a zatem każdy z nich podlega wpisowi do odpowiedniego rejestru (osoby prawne – rejestr przedsiębiorców KRS, osoby fizyczne – CEIDG).

Zgodnie z art. 865 i 866 kodeksu cywilnego. Każdy ze wspólników jest umocowany do jednoosobowego reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2004r., sygn. akt III CK 174/2002 stwierdzono, że:

„Skoro spółka cywilna nie jest uznana za przedsiębiorcę, nie może być pozywana pod nazwą prowadzonego przedsiębiorstwa. Spółka cywilna utraciła przymiot przedsiębiorcy i zdolność sądową w sprawach gospodarczych, a także zdolność układową i upadłościową. Nie ma ona organów ani własnego majątku ani też tzw. podmiotowości gospodarczej. Skoro zatem spółka cywilna nie mogła być podmiotem praw i obowiązków, a przymiot ten należy odnosić jedynie do wspólników (art. 2 ust 3 ustawy z dnia 19 listopada1999 r. Prawo działalności gospodarczej), którzy obrali tę formę prowadzenia działalności gospodarczej, to pozwanemu jako wspólnikowi spółki cywilnej przysługuje legitymacja bierna”.

Oznaczając spółkę cywilną powinno oznaczyć się wspólników a następnie samą spółkę cywilną w następujący sposób:

ADAM KOWALSKI zamieszkały w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisany do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP

i

JAN NOWY zamieszkały w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisany do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …… w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, NIP ……, REGON…………,

 

Comments are closed.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!