Samorząd

Z racji doświadczenia Wspólników kancelarii zebranego, podczas pracy na różnych szczeblach administracji, Naszymi głównymi klientami są gminy,  stacje sanitarno-epidemiologiczne, zarządy dróg, zarządy mienia komunalnego oraz zakłady gospodarki komunalnej. 

W zależności od potrzeby, dobieramy najodpowiedniejszy model współpracy. Jednostkom znajdującym się na terenie woj. podlaskiego oferujemy możliwość pełnienia dyżurów w placówce. Obsługa jednostek z terenu kraju odbywa się drogą mailową bądź telefoniczną. Zapewniamy zastępstwa procesowe w prowadzonych sprawach na terenie całego kraju. Na życzenie osób zainteresowanych współpracą, przedstawiamy referencje z obsługiwanych przez Nas jednostek.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w jednym z poniższych zagadnień, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

  • Prawo ustrojowe i tworzenie prawa miejscowego (uchwały, zarządzenia), sporządzanie i opiniowanie uchwał (w tym przepisów prawa miejscowego, statutów, zarządzeń, porozumień)
  • Postępowanie administracyjne (decyzje administracyjne, postanowienia, skargi do WSA, skargi kasacyjne, wnioski, skargi, petycje)
  • Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona zwierząt
  • Prawo wodne i gospodarka wodno-ściekowa, odpady i utrzymanie czystości i porządku
  • Prawo budowlane, opłaty adiacenckie
  • Gospodarka nieruchomościami, wywłaszczanie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  • Zarządzanie mieniem komunalnym (zbywanie i nabywanie, umowy dzierżawy, najmu w tym na lokale mieszkalne i użytkowe, eksmisje)

Szybki kontakt!
+
Wyślij!