dr hab. Artur Modrzejewski – radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB, Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach ochrony środowiska, prawa odpadowego, utrzymania czystości i porządku  gminach, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki gruntami i pomocy społecznej. W latach 2011 – 2012 doradca Prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, członek Zespołu do spraw tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Białymstoku. Od 2012 r. do chwili obecnejczłonek obsługi prawnej w PUHP „LECH” Sp. z o.o. (spółka komunalna zajmująca się organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Białystoku, w tym również przygotowywaniem projektów aktów prawa miejscowego). Od 2021 r. radca prawny Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. Specjalizuje się głównie w prawie ochrony środowiska w szczególności materii dotyczącej prawnych aspektów gospodarowania odpadami (pozwolenia zintegrowane, decyzje środowiskowe, kary w zakresie gospodarki odpadami, skargi na zarządzenia pokontrolne WIOŚ, prowadzenie postepowań odwoławczych i skargowych od decyzji w zakresie gospodarowania odpadami). Wykładowca w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego w tym w szczególności z obszaru gospodarki odpadami, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!