Eksmisja z pomieszczenia tymczasowego

Przepisy dotyczące opróżnienia pomieszczeń tymczasowych, budzą pewne wątpliwości, jedną z nich jest kwestia czy w postępowaniu o „eksmisję” z pomieszczenia tymczasowego, sąd może przyznać prawo do lokalu socjalnego?

Podstawą rozstrzygnięcia tego zagadnienia będzie art. 14 ust.1, art. 2 ust 1 pkt 4, 5 i 5a oraz art. 25 e ustawy o ochronie praw lokatorów (dalej u.o.p.l.)

Art. 14 ust 1. u.o.p.l. stanowi, że: „W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy.” Podstawową kwestią jest definicje lokalu, lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego, które znajdują się w art. 2 ust.1 pkt 4, 5 i 5a, zgodnie z którymi przez lokal należy rozumieć: „lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych”, natomiast lokal socjalny to „lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie”.

Na podstawie wyżej przytoczony przepisów, należy stwierdzić, że „pomieszczenie tymczasowe” nie jest „lokalem” w rozumieniu ustawy. Wobec czego niema podstaw aby stosować w takim przypadku art. 14 ust.1. Ponadto w art. 25e wyłącza stosowanie art. 14 do pomieszczeń tymczasowych. Na takim stanowisku stanął Sąd Okręgowy w Katowicach, w wyroku z dnia 6 czerwca 2014 r. IV Ca 269/14:

W świetle powyższego uznać należy, że w sprawie o eksmisję z pomieszczenia tymczasowego nie znajduje zastosowania art. 14 u.o.p.l. a zatem w wyroku nakazującym opróżnienie tymczasowego pomieszczenia, sąd nie orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy.”

r.pr. Jacek Harasimowicz

Comments are closed.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!