Odwołanie od decyzji o obniżeniu świadczenia emerytalnego

Jak wnieść odwołanie od decyzji  wydanej na podstawie tzw. ustawy "dezubekizacyjnej" z dn. 16 grudnia 2016r? 

Na podstawie w/w ustawy obniżone zostaną emerytury i renty m.in. dla byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Emerytury mają wynosić maksymalnie  równowartość średniego świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kwoty te wynoszą odpowiednio:

- emerytura  ok. 2 tys. zł brutto,

- renta - ok. 1,5 tys. zł,

- renta rodzinna - ok. 1,7 tys. zł)

(dane z 2015r.)

Pomijając liczne kontrowersje związane z samym uchwaleniem ustawy, w niniejszym wpisie skupimy się na odwołaniu do decyzji ustalającej nowy wymiar emerytury.

Pierwszą kwestią jest zasadność wniesienia odwołania od decyzji.

Adresaci decyzji muszą być świadomi, że nie realizując swoich uprawień na drodze sądowej - w postaci odwołania - wyrażają zgodę w sposób milczący na realizację decyzji. Osoby które otrzymały taką decyzję muszą przygotować i złożyć odwołanie w przewidzianym terminie. Konieczne jest sporządzenie kompletnego odwołania, gdyż od wyroku Sądu zależeć będzie wysokość emerytury na najbliższe lata.

Zgodnie z art. 477 10 kodeksu postępowania cywilnego elementami odwołania powinno być:

- oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków,

- uzasadnienie,

- podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego, zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ponad wyżej wymienione elementy, w odwołaniu można zażądać  zabezpieczenia powództwa (zasadność wniosku każdorazowo bada Sąd). Konieczne jest również powołanie dowodów (wskazanie dokumentów) w celu udowodnienia określonych faktów.

Zarzuty powinny wskazywać, które przepisy i w jaki sposób naruszył organ wydający decyzje. Następnie w uzasadnieniu wskazujemy lata służby oraz formacje. Wskazujemy również inne istotne dla sprawy okoliczności.

Odwołanie powinno być skierowane do Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych ul. Płocka 9, 01-231 Warszawa ale wniesione za pośrednictwem (zgodnie z pouczeniem):Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

Z uwagi na skomplikowany charakter spraw oraz duże konsekwencje orzeczeń sądowych sugerujemy skorzystanie z pomocy radcy prawnego, który zagwarantuje profesjonalne prowadzenie sprawy.

Nie zalecamy bezkrytycznego korzystania ze wzorów odwołań od decyzji  Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które są dostępne w Internecie. Każda ze spraw ma inny Różne stany faktyczne i wielowątkowość spraw, wymagają indywidualnego podejścia. Ogólnie sformułowane wzory internetowe nie zapewnią Państwu ochrony prawnej na należytym poziomie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani powierzeniem sprawy naszej kancelarii, proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Wycena prowadzenia sprawy jest bezpłatna.

r.pr. Jacek Harasimowicz

tel. 664-838-798

Comments are closed.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!