Kredyty złotówkowe oparte o WIBOR do unieważnienia?

 Kredyt złotówkowy oparty o WIBOR. Czy warto pozwać bank?

Rosnące stopy procentowe przełożyły się na drastyczny wzrost rat kredytów złotówkowych o zmiennej stopie oprocentowania. Jednocześnie pojawiły się pierwsze próby kwestionowania zawartych w tych umowach zapisów. Podobnie jak w przypadku kredytów "frankowych" kwestionowane są postanowienia umowne, które w sposób niejasny, dowolny ustalają zasady naliczania kwoty do spłaty. Kredytobiorca w chwili zawierania umowy kredytu nie zna końcowej wartości kwoty do spłaty, przez co podnoszone roszczenia mogą spotkać się z aprobatą sądu. 

Mechanizm funkcjonowania zapisów z kredytów frankowych i opartych na WIBOR nosi w/w wspólne cechy. Dlatego w świetle korzystnego orzecznictwa dla frankowiczów, warto zastanowić się nad drogą sądową przy kredytach złotówkowych.

Podstawą prawną są przepisy kodeksu cywilnego, tj.  art. 385[1] § 1 zgodnie z którym postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie, nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta (art. 385[1] § 3 k.c.).

Mając na uwadze powyższe, aby uznać dane postanowienie umowy za niewiążące zgodnie z art. 385[1] § 1 kc, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 • umowa została zawarta z konsumentem;
 • postanowienie umowy nie było uzgodnione indywidualnie;
 • postanowienie umowy kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy;
 • postanowienie umowy nie dotyczy głównych świadczeń stron, takich jak cena czy wynagrodzenie (chyba że nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny).

Zarówno oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami, jak również oceny, czy postanowienie kształtuje prawa i obowiązki w sposób rażąco naruszający interesy konsumenta, dokonuje się w chwili zawarcia umowy.

Abuzywność klauzul waloryzacyjnych w umowach kredytów frankowych (jaki i WIBOR), wynika przede wszystkim z tego, że klauzule te nie odwoływały się do obiektywnych wskaźników, na które każda ze stron miała wpływ. W klauzulach tych pozostawiona została bankowi swoboda w kształtowaniu wysokości zobowiązania kredytobiorców, poprzez odesłanie do tabeli kursów ustalanej przez bank.

Tabela kursów banku stanowi jedyne źródło informacji o wysokości kursów walut stosowanych na potrzeby umowy o kredyt, przy czym kredytobiorcy nie mają żadnej możliwości weryfikacji w oparciu o obiektywne kryteria, według których kurs ten został ustalony. Kredytobiorcy nie są w stanie samodzielnie oszacować wysokości swojego zobowiązania, co świadczy o braku transparentności tych postanowień. Ponadto Bank uwzględniał inny kurs CHF przy przeliczaniu wartości wypłaconego kredytu (kurs kupna) i inny przy obliczaniu wartości rat kapitałowo-odsetkowych (kurs sprzedaży). Kredytobiorcy zostali obciążeni dodatkowymi, nieuzasadnionymi kosztami, wynikającymi z różnic pomiędzy kursem kupna i sprzedaży. Stanowi to niejako dodatkowy zarobek banku, ukrytą prowizję, której kredytobiorcy nie byli w stanie oszacować.

Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem sprawy przeciwko bankowi to zapraszamy na bezpłatną konsultację.

W czym możemy pomóc?

 1. bezpłatna analiza umowy
 2. przygotowanie i złożenie pozwu
 3. reprezentacja w sądzie
 4. egzekucja wyroku

Od czego zacząć sprawę? 

 1. Prześlij nam skan umowy na maila: jharasimowicz@krph.pl
  Analiza umowy jest bezpłatna.
 2. Po analizie przedstawimy możliwe rozwiązania oraz płynące z nich korzyści
 3. Dokładna kalkulacja kosztów postępowania.
 4. Przedstawimy umowę z warunkami współpracy z kancelarią
 5. Przygotujemy i złożymy pozew
 6. Prowadzimy sprawę w sądzie
 7. Uzyskamy i wyegzekwujemy wyroku

0048 664838798

Jacek Harasimowicz 

radca prawny

Comments are closed.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!