Nowelizacja kpa i ppsa.

Ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
oraz niektórych innych ustaw dokonano nowelizacji ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.). Nowelizacja ma wejść w życie 1 czerwca 2017r.

Główne założenia nowelizacji mają spowodować:

  1. przyspieszenie postępowania administracyjnego poprzez wzmocnienie mechanizmów przeciwdziałania przewlekłości i bezczynności pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich trwania. Wprowadza się instytucję ponaglenia wraz z doprecyzowaniem procedury jego rozpoznawania.
  2. ograniczenia rozstrzygnięć kasacyjnych, poprzez umożliwienie przeprowadzania postępowania dowodowego w większym niż dotychczas zakresie, dodatkowo – wprowadzona zostanie przyspieszona procedura, w której sąd administracyjny będzie mógł skontrolować prawidłowość decyzji kasacyjnych (zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wprowadzono instytucję sprzeciwu od decyzji kasacyjnej, który zastąpi dotychczasowe klasyczne postępowanie skargowe.
  3. przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wprowadzenie zasad i szczegółowych regulacji pozwalających na efektywniejszą realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej (m.in. zasada przyjaznej interpretacji prawa i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony). Pracownicy organów administracji uzyskają też uprawnienie do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów składanych do spraw będących przedmiotem rozpoznania.
  4. Nowelizacja kładzie duży nacisk na rozwiązania polubownego rozwiązywania kwestii spornych. Służy temu rozbudowanie przepisów o postępowaniach zmierzających do zawarcia ugody administracyjnej, oraz wprowadzenie instytucji mediacji. Mediacja ma na celu wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Uczestnikami mediacji będą mogli być organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo strony postępowania. Postępowanie mediacyjne będzie prowadzone przez mediatora powoływanego przez organ administracji lub przez strony postępowania.
  5. Kpa będzie też regulował inne instytucje mająca na celu przyspieszenie postępowania. Są to milczące załatwienie sprawy oraz postępowanie uproszczone. Sprawa będzie mogła być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Sprawę uzna się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda). Po takim załatwieniu sprawy strona będzie mogła wystąpić o wydanie zaświadczenia o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Organ administracji publicznej będzie mógł załatwić sprawę w postępowaniu uproszczonym, jeżeli będzie to wynikało z przepisu szczególnego. Postępowanie uproszczone może dotyczyć interesu prawnego lub obowiązku tylko jednej strony, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.  W takim postępowanie możliwe jest złożenie podania (wniosku) na formularzu urzędowym wraz ze wskazaniem dowodów. Postępowanie dowodowe jest ograniczone do dowodów zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, oraz dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie.
  6. Ponadto nowelizacja wprowadziła regulacje dotyczące kar administracyjnych. Powyższe zmierza do zapewnienia adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa. Jego celem jest uregulowanie ogólnych dyrektyw wymiaru kar, przesłanek odstąpienia od nałożenia kary, terminów przedawnienia nałożenia i egzekucji kary oraz warunków udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych.

 

Nowa regulacja to nowe obowiązki dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej. W przypadku powstania wątpliwości przy stosowania nowych przepisów prosimy o kontakt.

r.pr. Dariusz Matuk

Comments are closed.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!