Bloki „AntyCovidowe” a nakaz rozbiórki

Bloki „AntyCovidowe”

Wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązania, miały na celu umożliwić inwestycje służące walce z pamdemią. Zgodnie z art. 12 specustawy z dnia 2 marca 2020r. dotyczącą przeciwdziałaniu Covid-19 wprowadzono ciekawe rozwiązanie tj.: do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zamiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 nie stosujemy przepisów ustawy prawo budowalne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Z możliwości dokonania inwestycji bez rygoru, które do tej pory narzucała ustawa prawo budowlane, w całej Polsce skorzystało wielu deweloperów, tworząc tysiące mieszkań. Zgodnie z założeniami, powstające bloki miały służyć jako izolatoria dla chorych. Jasne jest jednak, że faktycznie są kupowane na mieszkania.

Po paru miesiącach od rozpoczęcia inwestycjami zainteresował się nadzór budowlany. Deweloperzy dokonując budowy zaryzykowali, że organ nadzoru uznać może inwestycję jako samowolę budowlaną i nakazać rozbiórkę. Problem obecnie mają osoby, które zdecydowały się nabyć mieszkania budowane w w/w trybie.

Decyzja o nakazie rozbiórki została wydana m.in. odnośnie osiedla w Mechelinkach, czy bloków przy ulicy Wiewiórczej i Modzelewskiego w Białymstoku. Nadzór wydał również negatywne decyzje odnośnie innych inwestycji w Białymstoku m.in. Depowej, Niskiej, Nory Ney, Długiej i Cedrowej.

Czy osoby które podpisały umowę  z deweloperem, który otrzymał nakaz rozbiórki mają prawo do odstąpienia od umowy i zwrot całości wpłaconej kwoty?

Zwykle przy zakupie lokalu nabywca ma uprawnienia wynikające z art. 29. Ust. 1. Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zgodnie z którym nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej:

1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22;

2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2;

3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;

4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;

5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy;

6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

Jednakże, z uwagi na fakt budowy na podstawie specustawy, ochrona nabywcy na podstawie w/w przepisu jest wyłączona. Co znacznie komplikuję sytuację właścicieli.

Kolejną kwestią jest czego właścicielami zostali nabywcy "mieszkań covidowych"? Zgodnie z zapisami jednego z deweloperów, kupujący staje się właścicielem udziału w gruncie oraz nabywa uprawnienie do bezpłatnego, nieograniczonego czasowo korzystania z mieszkania nr X. Zapis ten brzmi "nieco" inaczej niż w wypadku mieszkań tradycyjnych, kiedy to stajemy się właścicielem lokalu mieszkalnego oraz udziału w gruncie.

Aby ocenić podstawy do odstąpienia należy przeanalizować zawartą umowę. Warto skonsultować jej zapisy, aby w odpowiednim czasie podjąć działania, gdyż trzeba mieć na uwadze że nie każdy deweloper będzie wstanie udźwignąć finansowe konsekwencje wcześniejszych działań, a w konsekwencji ogłosić upadłość.

Comments are closed.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!