Szkolenia

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników samorządu terytorialnego, pracowników jednostek gospodarującym mieniem komunalnym,  zarządów dróg w tym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pracowników parków krajobrazowych, Straży Miejskiej i innych.

Podczas szkolenia omawiamy problematykę danej ustawy oraz rozwiewamy wątpliwości powstające przy jej stosowaniu. Uczestnicy mają również możliwość konsultacji z prowadzącym po szkoleniu poprzez e-mail. Od 2016r. w prowadzonych przez Nas szkoleniach wzięło udział ponad 3200 osób.

Do tej pory prowadziliśmy szkolenia z zakresu:

 • dróg publicznych i dróg wewnętrznych,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • procedur inwestycyjnych, planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego, postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Najwyższym Sądem Administracyjnym
 • gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego,
 • ochrony praw lokatorów, postępowania eksmisyjnego,
 • dochodzenia roszczeń cywilnych, umów najmu i dzierżawy,
 • spadkobrania przez gminy.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw przydatnych materiałów, w postaci wzorów pism, umów, decyzji, odwołań i orzecznictwa sądowego. Na Państwa życzenie, jesteśmy w stanie przygotować również szkolenia na inny temat.

REGULAMIN SZKOLEŃ

§ 1 Organizator szkoleń

Organizatorem szkoleń jest Kancelaria Radców Prawnych Harasimowicz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Białymstoku  przy ul. Św. Rocha 12 lok. 17 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656627, NIP 9662108787.

§ 2 Definicje

 1. Organizator – Kancelaria Radców Prawnych Harasimowicz i Wspólnicy sp.k.,
 2. Zgłaszający -osoba fizyczna lub osoba uprawniona do reprezentowania instytucji, której pracownikiem jest uczestnik szkolenia,
 3. Uczestnik szkolenia - osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.

 § 3 Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie, formach, miejscach oraz terminach opisanych w ofercie szkoleń.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@krph.pl najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.
 3. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu Karty Zgłoszenia do Organizatora.
 4. W każdym momencie Zgłaszający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym uprzednio Organizatora. Zmiana uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna.
 5. Wysłanie Karty Zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z deklaracją udziału w szkoleniu i staje się wiążącą umową.
 6. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ofertą i zapewnia uczestnikowi certyfikat / zaświadczenie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych w odpowiedzi na zmiany w prawie oraz na zgłaszane potrzeby szkoleniowe uczestników szkolenia.
 8. Organizator nie zapewnia w ramach szkolenia transportu, usług noclegowych, parkingu oraz zwrotu kosztów dojazdu, chyba że oferta stanowi inaczej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania szkolenia na 2 dni przed zaplanowanym terminem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
 11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pośrednictwem telefonów, kamer, dyktafonów, oprogramowania komputerowe i jakiejkolwiek innej formie bez zgody Organizatora pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie.
 12. Materiały szkoleniowe wręczane podczas i na potrzeby szkolenia nie mogą być powielane i rozpowszechniane w innych celach.
 13. W przypadku szkolenia online materiały tj. prezentacje, Excel i inne, zostaną wysłane na podany adres e-mail w Karcie Zgłoszenia.
 14. W przypadku szkoleń stacjonarnych dane dotyczące dokładnej lokalizacji i godziny szkolenia zostaną wysłane na 2 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail do kontaktu.
 15. W przypadku szkoleń online na podany adres e-mail w Karcie Zgłoszenia zostaje wysłany link do szkolenia oraz instrukcja korzystania ze szkolenia online.
 16. Na szkolenia online wymagany jest komputer z dostępem do Internetu

§ 4 Opłaty za szkolenie i warunki płatności

 1. Podane ceny szkolenia są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT. W przypadku przekazania oświadczenia, że szkolenie ma charakter doskonalenia zawodowego i jest finansowane w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych Organizator nie naliczy podatku VAT.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia i przesłana mailem na podany w Karcie Zgłoszenia adres e-mail. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 3. Cena obejmuje
  1.  materiały ze szkolenia,
  2.  przerwy kawowe,
  3. zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 4. Płatności za szkolenie należy dokonać na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego na podstawie wystawionej faktury z wyłączeniem § 4 pkt 5.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Zgłaszającego do dokonania pełnej odpłatności za szkolenia najpóźniej na 3 dni przed terminem realizowanego szkolenia.
 6. W przypadku braku płatności w terminie Organizator zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, oraz obciążenia dłużnika kosztami windykacji zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie pliku pdf na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu, a doręczenie określa się w takim przypadku jako skuteczne.

§ 5 Warunki rezygnacji

 1. Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać w formie elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@krph.pl , nie później niż na 5 dni przed planowanym szkoleniem. W tytule maila należy wpisać „Rezygnacja”.
 2. Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się dzień dostarczenia złożenia rezygnacji na adres e-mail: szkolenia@krph.pl  
 3. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia, brak przedpłaty jeżeli była wymagana, nieobecność na szkoleniu lub dokonanie rezygnacji na mniej niż 5 dni przed planowanym szkoleniem skutkuje obowiązkiem zapłaty całości kwoty za szkolenie.
 4. W przypadku złożenia rezygnacji na 5 dni przed terminem szkolenia, o ile oferta szkolenia nie stanowi inaczej, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów.
 5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator wyznacza dodatkowy termin szkolenia, w terminie 14 dni od terminu pierwotnego. W przypadku rezygnacji Organizator  dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty bez jakichkolwiek potrąceń w terminie 14 dni, nie przysługują z tego powodu odsetki.

§ 6 Reklamacje

 1. Zgłaszający może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@krph.pl do Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy:
  1. dane kontaktowe osoby reklamującej (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy),
  2. tytuł i termin szkolenia,
  3. szczegółowe opisanie powodu reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.
 4. Organizator winien rozpatrzeć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzielić odpowiedzi.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!