Klienci indywidualni

Czy zastanawiałeś się jak podzielić majątek, przeprowadzić dział spadku lub wnieść pozew o przywrócenie do pracy ? Sprawy z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego czy prawa pracy zdarzają się każdemu z Nas, jednak nie każdy potrafi sobie z nimi poradzić. Jesteśmy po to, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie Twojego problemu.

Zajmujemy się między innymi poniższymi dziedzinami prawa:

Prawo cywilne:

 •  odszkodowania za błędy medyczne, zakażenia szpitalne, błędy diagnostyczne (reprezentowanie pacjentów przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych),
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wskutek błędu medycznego, wypadku komunikacyjnego,
 • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu, odszkodowania za urządzenia przesyłowe (słupy elektryczne, rury ciepłownicze, gazociągi),
 • sprawy wynikające z utraty lub zniszczenie mienia,
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych (np. sprzedaż, najem, zlecenie, umowa o dzieło itp.),
 • postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • sprawy o zapłatę,
 • postępowanie w sprawach konsumenckich ( reklamacje, zwrot towaru),
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych.

Prawo spadkowe:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku,
 • postępowanie o zachowek,
 • postępowanie o dział spadku,
 • inne sprawy spadkowe.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwody i separacje,
 • postępowanie o alimenty,
 • postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • postępowanie o podział majątku dorobkowego małżonków,
 • postępowanie o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • postępowanie o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 •  sprawy opiekuńcze (opieka, kuratela, rodzina zastępcza),

Prawo nieruchomości:

 • postępowania o ustanowienie i zniesienie służebności,
 • postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • postępowania z zakresu prawa spółdzielczego,
 • postępowania o zniesienie współwłasności,
 • sprawy wieczysto-księgowe,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie zawierania umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • sprawy o mobbing i dyskryminację,
 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych, z zakresu prawa pracy,
 • negocjowanie i sporządzanie umów o pracę,
 • reprezentacja w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy itp.,
 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie spraw o nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego.

 Sądowa windykacja wierzytelności i rzeczy:

 • egzekwowanie należności pieniężnych i niepieniężnych,
 • postępowanie o wydanie rzeczy.

 Prawo administracyjne, w szczególności:

 • zastępstwo przed organami administracji publicznej i samorządowej
 • sporządzanie środków odwoławczych,
 • zastępstwo przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sadem Administracyjnym

Szybki kontakt!
+
Wyślij!